آچار شانه ای

در قسمت زیرین کانکتورهای دندانه دار مخصوص شبکه کابل خودنگهدار پایه ای پیش بینی شده است که در زمان بستن کانکتور روی شبکه برای جلوگیری از خارج شدن سیمها از محل مناسب زیر فکهای کانکتور و انحراف کانکتور در زمان بستن بایستی توسط آچار مخصوص از این محل نگه داشته شده و کانکتور بسته شود.

ضخامت بدنه 5 میلیمتر و عایق نشکن 1000 ولت