در شبکه توزیع برق در ابتدا یا انتهای شبکه جهت امتداد شبکه یا برقراری اتصال شبکه به شبکه دیگر از جمپر استفاده میشود. این جمپر توسط بوش های الومینیومی مخصوصی که دو سر هادی هوایی را به هم متصل میسازد انجام میگیرد. به این بوش ها یا مفصل های الومینیوم نیم بوش جمپر یا بوش جمپر گفته میشود. معمولا بوش های جمپر طول کوتاهتری (حدودا نصف) بوش های اسپلایس یا بوش بین خط دارند.